BIG KAISER High Performance Tooling Solutions 2018-2019

COLLET CHUCKS

NEW BABY CHUCK CLAMPING RANGE: ø.010"-.787" (ø.25-20mm) For Drills, Reamers, Taps & Finishing End Mills

COOLANT

THROUGH

Adjusting Screw (Optional)

Adjusting Screw (Optional)

H

H

L 1

L

L

L 1

Fig. 1

Fig. 2

Catalog Number

Fig.

ød

øD 1

øD 2

øD 3

L

L 1

H

Collet

Nut

Wrench

SL16-NBS6-40

1.57 3.15 1.57 3.15 1.57 3.15 1.57 3.15 1.57 3.15 1.57 3.15 1.57 3.15 1.57 3.15 1.57 3.15 1.57 3.15 1.57 3.15 3.15 4.72 3.15 4.72 3.15 4.72 3.15 4.72 3.15 4.72

NBK6

.010-.236

.79-1.57 NBC6- †

NBN6

.787

.59

-80

1

-NBS8-40

.020-.315

.987

.65

.91-1.65 NBC8- †

NBN8

NBK8

16mm

-80

-NBS10-40

.059-.394

2

1.181

.83

1.46

1.38-1.77 NBC10- †

NBN10

NBK10

-80

SL20-NBS6-40

NBK6

.010-.236

.787

.59

.79-1.57 NBC6- †

NBN6

-80

1

-NBS8-40

.020-.315

.987

.65

.91-1.65 NBC8- †

NBN8

NBK8

-80

20mm

-NBS10-40

.059-.394

1.181

.83

.71

1.38-1.77 NBC10- †

NBN10

NBK10

-80

2

-NBS13-40

.098-.512

1.61-2.36 NBC13- †

NBN13

NBK13

1.377

1.02

1.69

-80

SL22-NBS6-40

.010-.236

.787

.59

.79-1.57 NBC6- †

NBN6

NBK6

-80

-NBS8-40

.020-.315

.91-1.65 NBC8- †

NBN8

NBK8

1

.987

.65

-80

22mm

-NBS10-40

.059-.394

1.38-1.77 NBC10- †

NBN10

NBK10

1.181

.71

-80

-NBS13-40

1.61-1.85 1.61-2.36

.098-.512

2

1.377

1.02

.85

NBN13

NBK13

NBC13- †

-80

SL25-NBS6-80

.010-.236

.79-1.57 NBC6- †

NBN6

NBK6

.787

.59

-120

-NBS8-80

.020-.315

.987

.65

.91-1.65 NBC8- †

NBN8

NBK8

1

-120

-NBS10-80

.059-.394

1.38-1.77 NBC10- †

NBN10

NBK10

1.181

.71

25mm

-120

-NBS13-80

.098-.512

1.61-2.36 NBC13- †

NBN13

NBK13

1.377

1.02

.85

-120

2

-NBS16-80

.098-.630

1.653

1.26

1.89

1.77-2.56 NBC16- †

NBN16

NBK16

-120

290

Powered by